Ticketrollen

Algemene voorwaarden

Payworld Belgium B.V.

 

 

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

Payworld Belgium
Burgemeester Maenhautstraat 44F
9820 Merelbeke (Gent)

Emailadres: info@payworld.be
Telefoon: 02/ 403 05 61
Ondernemingsnummer: 0508.605.840
Bankrekeningnummer: BE56 0682 2111 7688

Artikel 2 - Toepasselijkheid & voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons en de Koper, behoudens wanneer partijen uitdrukkelijk anderszins overeenkomen.  
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
 3. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 
 4. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 6. Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.
 7. Wij behouden ons het recht de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Artikel 3 - Ons aanbod en uw bestelling

 1. Onze aanbiedingen zijn geldig voor de duur waarop ze vermeld zijn op de Website en tot aan het uitputten van de stock.
 2. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 3. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren. 
 4.  Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5.  Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, overschrijving,….Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met de betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 
 6. Om een product aan te kopen, voegt u  het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u de betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als u deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. 
 7. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 8. De Koper die goederen aankoopt van ons, is de eindklant en mag deze goederen niet doorverkopen.

Artikel 4 - De prijs

 1. De prijzen van de aanbieding of overeengekomen in de offerte zijn prijzen exclusief, BTW, taksen en diensten.  
 2. De prijs zal gefactureerd worden in de munteenheid waarin de Koper heeft besteld.
 3. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd.

Artikel 5 - Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 
 2. Indien wij hiermee expliciet en schriftelijke instemmen, kan de Klant ook op factuur betalen. In dat geval dient de betaling te worden voldaan binnen de 30 dagen na factuurdatum, in de overeengekomen valuta.
 3. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Koper in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling.
 4. Bij wanbetaling op vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend van af het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, het geheel van schulden opvorderbaar worden.
 5. Elk protest van een factuur dient te worden verzonden per mail, ten laatste binnen 5 dagen na het ontvangen van de betreffende factuur.Indien de Koper tijdig reclameert, schorst dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. We behouden ons het recht voor om de bestellingen en leveringen op te schorten tot aan de betaling van de niet-betaalde facturen.
 7. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten die aan u als koper zijn geleverd, blijven onze eigendom totdat alle bedragen en vorderingen die door de Koper aan de Verkoper verschuldigd zijn, volledig zijn voldaan. Dit omvat zowel de aankoopprijs van de producten als andere bedragen die op grond van deze algemene voorwaarden door de Koper verschuldigd zijn, zoals – maar niet uitsluitend – kosten van aflevering en bedragen als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de aankoopprijs.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet gerechtigd om de producten te verpanden of om derden enige rechten op de producten te verschaffen. De Verkoper is (met behoud van al haar overige rechten) gerechtigd om zolang de Koper de bedragen als omschreven in het voorgaande artikellid niet (volledig) aan de Verkoper heeft voldaan, de producten terug te nemen/halen.

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

1.Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten. 
2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor:      

 • Gebreken in de producten door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde;
 • Gebreken, van welke aard ook, aan door de Verkoper geleverde Producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;
 • Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. In geval van aansprakelijkheid van de Verkoper, zal de enige verplichting van de Verkoper erin bestaan om, naar haar keuze, ofwel de niet-conforme producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme producten (maar niet van de hele bestelling) aan de Koper te vergoeden.
 
4. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Koper beperkt tot de prijs van de producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de Koper. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij de bestelling aangegeven adres.
 2. Wij informeren u over de leveringstermijn in uw bestelling bevestiging. Bij een betaalterminal is deze is afhankelijk van de termijn van aanlevering en de correctheid van de benodigde informatie die de Koper dient aan te leveren aan de Verkoper voor het opmaken van het contract bij de uitbetalingspartner(s).
 3.  Leveringen gebeuren via pakketdienst of kunnen uitgevoerd worden door een installateur.
 4.  Wij zijn gerechtigd om goederen te leveren in gedeelten (deelleveranties). 
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. 
 6. De Koper erkent dat wij voor de levering van Producten afhankelijk zijn van de medewerking van de Koper. De Koper dient er onder andere voor te zorgen dat de plaats waar de producten dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar is en dat, indien nodig, de producten opgeborgen kunnen worden op risico van de Koper.
 7. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@payworld.be of +32 2 403 05 61.

 1. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de 2 kalenderdagen na de levering aan de verkoper verstuurd. Wanneer de producten worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk. 
 3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  

 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 - Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 
 2. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en ons met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons

Contacteer ons voor een afspraak

Contact